M E N U

Page 3 Burger Set v2-01_edited.jpg
Page 4 Pizza Party Meal Omni Set v2-01_edited.jpg
Page 5 Pizza Party Meal Truffle Set v2-01_edited.jpg
Page 6 Pizza Party Meal Popeye Set v2-01_edited.jpg
Page 7 Pizza Party Meal MSW Set v2-01_edited.jpg
Page 8 Pasta Set v2-01_edited.jpg
Page 9 Pasta Set v2-01_edited.jpg
Page 10 Burgers v2-01_edited.jpg
Page 11 Burgers v2-01_edited.jpg
Page 12 Pizzas v2-01_edited.jpg
Page 13 Pastas v2-01_edited.jpg
Page 14 Udon & Rice v2_edited.jpg
Page 15 Sides v2_edited.jpg
Page 16 Salads & Soups & Smoothies v2_edited.jpg
Page 17 Cold Drinks v2-01_edited.jpg
Page 18 Hot Drinks v2-01_edited.jpg
Page 19 New Burgers-01_edited.jpg